Algemene voorwaarden

¤ Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

•  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

•  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

•  Dag: kalenderdag.

•  Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

•  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

•  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

•  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

•  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met de sluiting van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

•  Techniek voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.

¤ Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

•  Ecom 875 BV

•  Hardsteen 65

•  2719TJ Zoetermeer

•  E-mailadres: [email protected]

¤ Artikel 3 – Toepasselijkheid

•  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

•  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

•  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

•  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds een beroep doen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

•  Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

¤ Artikel 4 – Het aanbod

•  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

•  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

•  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

•  Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

•  Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

•  Elke aanbieding bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die verbonden zijn aan de aanvaarding van de aanbieding. Dit betreft in het bijzonder:

✧  De prijs inclusief belastingen.

✧  De mogelijke kosten van levering.

✧  De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

✧  Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is.

✧  De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst.

✧  De termijn voor aanvaarding van de aanbieding, of de termijn waarbinnen de prijs geldt.

✧  Het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.

✧  Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke manier deze door de consument kan worden geraadpleegd.

✧  De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, kennis kan nemen van handelingen die hij of zij niet wil, alsmede de manier waarop hij deze voor het sluiten van de overeenkomst kan herstellen.

✧  De mogelijke talen waarin, naast Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

✧  De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de manier waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen.

✧  De minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke levering van producten of diensten.

¤ Artikel 5 – De overeenkomst

•   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

•  Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

•  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

•  De ondernemer kan – binnen wettelijke kaders – zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag gemotiveerd te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

•  De ondernemer zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

✧  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

✧  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

✧  de in artikel 4, lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

✧  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft of van onbepaalde duur is.

✧  In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

✧  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

¤ Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

•  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

•  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij zijn herroepingsrecht uitoefent, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

•  Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument moet dit kenbaar maken middels het modelformulier. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument moet bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

•  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

•  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

•  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

¤ Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

•  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

•  Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Dit is onder de voorwaarde dat het product reeds door de online retailer is terugontvangen of dat afdoend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd. Terugbetalingen zullen worden uitgevoerd via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode.

•  Indien het product beschadigd is door onzorgvuldige omgang door de consument, is de consument aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product.

¤ Artikel 8 – Uitsluiting van herroepingsrecht

•  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals beschreven in de leden 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen van toepassing indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

•  Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

✧  Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

✧  Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

✧  Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

✧  Die snel kunnen bederven of verouderen.

✧  Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

✧  Voor losse kranten en tijdschriften.

✧  Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

✧  Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Microsoft-keys.nl accepteert om hygiënische redenen alleen de retour van ongeopende verpakkingen. Het retourneren van gebruikte oordopjes is niet mogelijk en zodra de verpakking is geopend, kan Microsoft-keys.nl een waardevermindering toepassen. (Art 6:230 S LID 3BW, uitzonderingen; Art 6:230 P BW)

•  Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

✧  Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden verricht.

✧  Waarvan de levering met uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

✧  Betreffende weddenschappen en loterijen.

¤ Artikel 9 – De prijs

•  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven.

•  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten aanbieden met variabele prijzen, die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.

•  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

•  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

•  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

•  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren.

¤ Artikel 10 – Garantie

•  De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

•  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

•  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.

•  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen betreffende het gebruik of de toepassing van de producten.

•  De garantie geldt niet indien:

✧  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

✧  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking.

✧  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

¤ Artikel 11 – Levering

•  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.

•  De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft verstrekt.

•  Met inachtneming van hetgeen in lid 4 van dit artikel is bepaald, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met spoed uitvoeren, maar uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij de consument heeft ingestemd met een langere leveringstermijn. Indien de levering vertraagd is, of als een bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld. In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op compensatie.

•  Alle leveringstermijnen zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan eventueel vermelde perioden. Het overschrijden van een termijn geeft de consument geen recht op compensatie.

•  In geval van ontbinding overeenkomstig lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

•  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Voor vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

•  Het risico van beschadiging en/of verlies van producten rust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een van tevoren aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

¤ Artikel 12 – Overeenkomsten van duur

•  De consument kan te allen tijde een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd opzeggen, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.

•  Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan, heeft een maximale duur van twee jaar. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst op afstand wordt verlengd indien de consument zwijgt, wordt de overeenkomst voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand.

¤ Artikel 13 – Betaling

•  Tenzij anders overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktijd zoals vermeld in artikel 6, lid 1. In het geval van een overeenkomst tot het verrichten van een dienst, vangt deze periode aan nadat de consument bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

•  De consument is verplicht om onmiddellijk eventuele onjuistheden in de betaalgegevens die aan de ondernemer zijn verstrekt of vermeld, te melden.

•  Bij niet-betaling door de consument heeft de ondernemer het recht, met inachtneming van wettelijke beperkingen, de redelijke kosten in rekening te brengen die vooraf aan de consument zijn medegedeeld.

¤ Artikel 14 – Klachtenprocedure

•  De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

•  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.

•  Klachten die bij de ondernemer worden ingediend, worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

•  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

•  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

•  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

¤ Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op een dusdanige wijze dat zij door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.